பொதுவான நோய்த் தொற்று தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள்